เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หอกระจายข่าวคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ บางแห่งอาจจะได้ยินไม่ชัดเนื่องจากอบต.เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน ของแต่ละชุมชน ทำให้อาจจะได้ยินไม่ครบพื้นที่การประปา

การประปา มีกิจการประปาเป็นของหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ น้ำในด้านทางการเกษตร ในการเพาะปลูกไม่พอใช้ ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
0.01s. 0.50MB