จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 30,279 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
คมนาคม


(1) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตอบต.และพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน
- อำเภอศรีเทพ – สายหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี
1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย
ราดยาง จำนวน 1 สาย


การสื่อสาร

-หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หอกระจายข่าวคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ บางแห่งอาจจะได้ยินไม่ชัดเนื่องจากอบต.เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน ของแต่ละชุมชน ทำให้อาจจะได้ยินไม่ครบพื้นที่


การประปา

การประปา มีกิจการประปาเป็นของหมู่บ้านเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ น้ำในด้านทางการเกษตร ในการเพาะปลูกไม่พอใช้ ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

เปลี่ยนภาษา