เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


คมนาคม


(1) การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตอบต.และพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน
- อำเภอศรีเทพ – สายหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี
1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1 สาย
ราดยาง จำนวน 1 สายการสื่อสาร

-หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
0.02s. 0.50MB