เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลตำบลประดู่งามเดิม มีหมู่บ้านเขมรและหมู่บ้านประดู่งาม โดยมีพื้นที่เป็นป่าทึบ โดยมีประชาชนอพยพมาจากที่ต่างๆ หลายจังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี และเขมร มาอาศัยทำไร่นา มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มแรกที่มา คือ กลุ่มลุงเกลียว ตั้งกลุ่มอยู่ใกล้ๆกับต้นประดู่สูงใหญ่มีความงามมากทั้งสองข้างทางจึงได้มีการเป็นศูนย์กลาง เรียกชื่อขึ้นใหม่เป็น“บ้านประดู่งาม”เดิมตำบลประดู่งามมี 5 หมู่บ้าน ปี 2526 แยกมาจากตำบลสระกรวด ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย ปี48 หมู่ 8 แยกออกจากหมู่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู ปี42 หมู่ 7 แยกออกจากหมู่ 5
หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร
หมู่ที่ 4 บ้านประดู่งาม ปี33 หมู่ 6 แยกออกจากหมู่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด

ปัจจุบัน ตำบลประดู่งาม มี 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู
หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร
หมู่ที่ 4 บ้านประดู่งาม
หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อมะกัก
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล
มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำนันประจำตำบลตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
1. นายจักรพรรดิ เคลือแปง เป็นกำนันคนแรก
2. นายถนอม โพธิกุล เป็นกำนันคนปัจจุบัน


0.02s. 0.50MB