จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 30,278 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลประดู่งามเดิม มีหมู่บ้านเขมรและหมู่บ้านประดู่งาม โดยมีพื้นที่เป็นป่าทึบ โดยมีประชาชนอพยพมาจากที่ต่างๆ หลายจังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี และเขมร มาอาศัยทำไร่นา มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มแรกที่มา คือ กลุ่มลุงเกลียว ตั้งกลุ่มอยู่ใกล้ๆกับต้นประดู่สูงใหญ่มีความงามมากทั้งสองข้างทางจึงได้มีการเป็นศูนย์กลาง เรียกชื่อขึ้นใหม่เป็น“บ้านประดู่งาม”เดิมตำบลประดู่งามมี 5 หมู่บ้าน ปี 2526 แยกมาจากตำบลสระกรวด ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย ปี48 หมู่ 8 แยกออกจากหมู่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู ปี42 หมู่ 7 แยกออกจากหมู่ 5
หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร
หมู่ที่ 4 บ้านประดู่งาม ปี33 หมู่ 6 แยกออกจากหมู่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด

ปัจจุบัน ตำบลประดู่งาม มี 8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมู
หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร
หมู่ที่ 4 บ้านประดู่งาม
หมู่ที่ 5 บ้านลำผักกาด
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อมะกัก
หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล
มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 3 บ้านด่านไทร ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำนันประจำตำบลตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
1. นายจักรพรรดิ เคลือแปง เป็นกำนันคนแรก
2. นายถนอม โพธิกุล เป็นกำนันคนปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

ภูเขา แสดงถึงสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีแนวภูเขาทอดผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศตะวันออก
ต้นไม้ แสดงถึงมีความอุดมสมบูรณ์และมีต้นไม้ประดู่เกิดขึ้น จำนวนมากและสวยงาม
แหล่งน้ำ แสดงถึงมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ


ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลประดู่งามโดยทั่วไป เขตร้อนอยู่ในอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นที่ราบลุ่มค่อนข้างสูง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น พื้นที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตรส่วนใหญ่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตอบต.ไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 18 องศา

จำนวนประชากรในตำบล

ข้อมูลจำนวนประชากรตำบลประดู่งาม (ณ เดือนกันยายน 2559 )

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านห้วยทราย นายกุหลาบ เชยขุนทด165 181 346 110
2บ้านหนองหมู นายธนาดุล บุญอเนก166 176 342 107
3บ้านด่านไทรนายถนอม โพธิกุล (กำนัน)236 247 483 176
4บ้านประดู่งาม นางเตือนใจ สุ่มตะ 231 217 448 181
5บ้านลำผักกาด นายทองเมี้ยน กรวดนอก 241 246 487 193
6บ้านบ่อมะกัก นายไก ยืนทน127 132 259 63
7บ้านหัวฝาย นายคณิศร ชอบรักษ์176 184 360 117
8บ้านร่วมสายชล นายเต๊ะ จูสิงห์ 118 129 247 79
รวม1,460 1,512 2,972 1,025
เปลี่ยนภาษา