เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต12
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร15
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต15
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต16
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร16
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต16
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256318
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล16
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล16
แผน BCP (แผนความต่อเนื่อง)37
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล18
แผนยุทธศาสตร์111
แผนอัตรากำลัง 3 ปี112
ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563110
ข้อบัญญัติปี 631610
แผนอัตรากำลัง111
แผนแม่บทสารสนเทศ110

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB