เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต113
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร119
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต120
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต119
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร122
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร123
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต119
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563120
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี119
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล118
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล120
แผน BCP (แผนความต่อเนื่อง)316
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล120
แผนยุทธศาสตร์126
แผนอัตรากำลัง 3 ปี125
ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563122
ข้อบัญญัติปี 631622
แผนอัตรากำลัง122
แผนแม่บทสารสนเทศ122

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB