เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต123
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต135
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร133
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต130
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต131
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร130
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร136
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต132
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563131
รายงานผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี129
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล127
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล131
แผน BCP (แผนความต่อเนื่อง)322
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล126
แผนยุทธศาสตร์132
แผนอัตรากำลัง 3 ปี129
ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563127
ข้อบัญญัติปี 631626
แผนอัตรากำลัง129
แผนแม่บทสารสนเทศ129

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB