เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต134
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต152
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร149
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต146
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต140
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร143
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร145
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต143
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563149
ปปช.163

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB