เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต13
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร13
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต14
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร15
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร13
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256315
ปปช.125

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB