เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต113
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อองค์กร120
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต120
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต119
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร122
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร123
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต119
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563120
ปปช.136

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB