จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 30,254 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • -ว่าง-

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นางจารุวรรณ เคลือบสูงเนิน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามสำนักปลัด

 • นางสาวสุนันทา สุทธิธรรมานันต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางสาวสุนันทา สุทธิธรรมานันต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวนิชาพิชญ์ สายลักษณ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวธัญญารัตน์ คำเพชรดี

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 • นายสุทธิชา มีแสง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาววาสนา แดงมูล

  นักทรัพยากรบุคคล

 • -ว่าง-

  พนักงานขับรถดับเพลิง

 • นางสาวธัญลักษณ์ ศรีนาราง

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวสุมาลี กาบทอง

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ

 • นายพิทักษ์ ชัยนาศรี

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานพนักงานขับรถหลวง

 • นายฐิติพงศ์ รัตนสันเทียะ

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานพนักงานขับรถดับเพลิง

 • นายเพชร ยืนทน

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 • นายนนท์ปวิธ เอี่ยมสำอางค์

  เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายนนท์ปวิธ เอี่ยมสำอางค์

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 • นายทนงศักดิ์ ม่วงตะเภา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางณิชสาคร ม่วงตะเภา

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางกานดา สิลาสิทธิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายรัชต ศรีสุข

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายวงศกร พูลเสนาะ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายศรัณยู ช่างชุบ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางจารุวรรณ เคลือบสูงเนิน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวลมัย ทองแถม

  ครู (คศ.2)

 • -ว่าง-

  ครู

 • นางสาววรรณิภา ตันติวุฒิ

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 • นางสาวนนทกร แก้วศรีรัตน์

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวสุนันทา สุทธิธรรมานันต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรจันทร์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวนพมาศ เคียนทอง

  คนงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานธุรการเปลี่ยนภาษา