จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 35,789 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมพงษ์ เคลือบสูงเนิน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายระพิน คำดี

  รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

 • นายอำพล เคลือบสูงเนิน

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามสมาชิกสภา

 • นายธวัชชัย เพ็งสุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 1

 • นายลออ นารี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 1

 • นายอรุณ กิ่งทองใบเพชร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 2

 • นายประวิทย์ แสนพันนา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 2

 • นายครรชิต สุ่มตะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 4

 • นายธวัชชัย ทับฤทธิ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 4

 • นายสุรพล สังข์สอาด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 5

 • นายยุพิน นิตย์ภักดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 5

 • นางสาวกาญจพร พลแสน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 6

 • นายกระสัน ชัยนาศรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 7

 • นายวิมล นันโท

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 8

 • นายสำเริง ดีผิว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม หมู่ที่ 8เปลี่ยนภาษา