จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 30,234 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" เกษตรกรรมยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี คุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยเรียงเป็นศูนย์เรียนรู้ มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน "

เปลี่ยนภาษา