เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" เกษตรกรรมยั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยเรียงเป็นศูนย์เรียนรู้ มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน "

0.01s. 0.50MB