เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25632014 ส.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต3125 พ.ค. 63
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต3225 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม711 ต.ค. 62
ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงาน613 ก.ย. 62
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์719 ส.ค. 62
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม527 มิ.ย. 62
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต87 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB