เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25635214 ส.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต6625 พ.ค. 63
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5225 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม2111 ต.ค. 62
ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของห่วยงาน2013 ก.ย. 62
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2319 ส.ค. 62
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2027 มิ.ย. 62
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต227 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB