เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 424 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 25633026 ส.ค. 63
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เยี่ยมเยือนห่วงใยในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 256314128 ก.พ. 63
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงนอกสิทธิรักษาหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562730 ก.ย. 62
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562918 ก.ย. 62
โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 25621115 ก.ย. 62
โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 256286 ก.ย. 62
โครงการฝึกสมองส่งเสริมความจำชะลออัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562124 ก.ย. 62
โครงการเฝ้าระวังและติดตามสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562919 ส.ค. 62
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562118 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562928 ก.ค. 62
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 25621423 ก.ค. 62
โครงการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2562918 พ.ค. 62
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ฟันดี มีใช้งาน อายุยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621413 เม.ย. 62
โครงการป้องกันสิ่งแวดล้อมของระบบทางเดินหายใจในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25621830 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB