เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563542 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563 242 พ.ย. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1323 ต.ค. 63
ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563)1822 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 615 ต.ค. 63
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2213 ต.ค. 63
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่ยาเสพติดมีศีลธรรม1510 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 151 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 25652130 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651630 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644130 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3430 ก.ย. 63
กิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓1128 ก.ย. 63
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 25632027 ก.ย. 63
ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔2625 ก.ย. 63
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม(ออมบุญวันละบาท)3825 ก.ย. 63
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน2725 ก.ย. 63
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 5024 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย3517 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาฝึกอาชีพกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ 25632816 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB