เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง53 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2563 91 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 256371 ก.ค. 63
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดธนาคารขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563121 ก.ค. 63
กิจกรรมเรียนรู้การสาธิตกระทงใบตอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 25631718 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 11315 มิ.ย. 63
กฎหมาย พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535105 มิ.ย. 63
การโอนย้ายบุคลากร134 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2563131 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634929 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 21128 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1525 พ.ค. 63
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1725 พ.ค. 63
กิจกรรม "ตู้ปันสุข"1922 พ.ค. 63
กิจกรรม "ร่วมใจช่วยเหลือปันสุข สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคช่วยเหลือสมาชิก4522 พ.ค. 63
สถานการณ์ COVID 19 และวาตภัย1115 พ.ค. 63
ประกาศองค์การส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม198 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ3021 เม.ย. 63
กิจกรรมประชาคมปี 633810 เม.ย. 63
แจ้งการให้บริการถอนเงินเบี้ยยังชีพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)8410 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB