เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔325 ก.ย. 63
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม(ออมบุญวันละบาท)325 ก.ย. 63
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน525 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย1417 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาฝึกอาชีพกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ​ ประจำปีงบประมาณ 2563916 ก.ย. 63
โครงการรวมพลัง อพม.ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 25632131 ส.ค. 63
โครงการอบรมใหความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์2231 ส.ค. 63
โครงการอบรมสิทธิและสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 25631828 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓2324 ส.ค. 63
โครงการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE2624 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรณ์ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓3419 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งามด้านดนตรีสากล415 ส.ค. 63
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25632012 ส.ค. 63
กิจกรรมปลูกป่าลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25632512 ส.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 รอบ 28 กรกฎาคม 25633828 ก.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 2528 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม327 ก.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ป้องกันได้ด้วยตนเอง ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 25633120 ก.ค. 63
ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ4420 ก.ค. 63
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดธนาคารขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563551 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB