เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนงาน และโครงการ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 818 ม.ค. 64
งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 25641316 ม.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1014 ม.ค. 64
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามมีมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ตั้งด่านจุดตรวจคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)117 ม.ค. 64
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔1329 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาว1425 ธ.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ Covid19920 ธ.ค. 63
อบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม2914 ธ.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนข้อมูลการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)224 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์2926 พ.ย. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว4023 ต.ค. 63
ประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563)5822 ต.ค. 63
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร7013 ต.ค. 63
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดบุหรี่ยาเสพติดมีศีลธรรม3610 ต.ค. 63
กิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓2928 ก.ย. 63
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 25634427 ก.ย. 63
ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔5625 ก.ย. 63
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม(ออมบุญวันละบาท)7825 ก.ย. 63
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชน4225 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมรับความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย9217 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB