เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดธนาคารขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256311 ก.ค. 63
กิจกรรมเรียนรู้การสาธิตกระทงใบตอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 25631518 มิ.ย. 63
กฎหมาย พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.253585 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634529 พ.ค. 63
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม "ร่วมใจช่วยเหลือปันสุข สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคช่วยเหลือสมาชิก4322 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข1722 พ.ค. 63
สถานการณ์ COVID 19 และวาตภัย915 พ.ค. 63
ประกาศองค์การส่วนตำบลประดู่งาม188 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ2821 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม นายก อบต.ประดู่งาม ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19309 เม.ย. 63
สถานการณ์ COVID 19258 เม.ย. 63
facebook อบต.ประดู่งาม2027 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง649 มี.ค. 63
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓546 มี.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๓2518 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 25621826 ก.ย. 62
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562132 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยผสมผสานเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GAP97 มิ.ย. 62
กิจกรรมการสร้างรายได้การเพาะเห็ดนางฟ้า รุ่นที่ 1 - 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบพัฒนาชุมชน - สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256297 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 929 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB