เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดธนาคารขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256311 ก.ค. 63
กิจกรรมเรียนรู้การสาธิตกระทงใบตอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 25631518 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 11315 มิ.ย. 63
กฎหมาย พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.253595 มิ.ย. 63
การโอนย้ายบุคลากร124 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 256391 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634529 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 21028 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1425 พ.ค. 63
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1425 พ.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1925 พ.ค. 63
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม "ร่วมใจช่วยเหลือปันสุข สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคช่วยเหลือสมาชิก4422 พ.ค. 63
ตู้ปันสุข1722 พ.ค. 63
สถานการณ์ COVID 19 และวาตภัย915 พ.ค. 63
ประกาศองค์การส่วนตำบลประดู่งาม188 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ2821 เม.ย. 63
กิจกรรมประชาคมปี 633510 เม.ย. 63
แจ้งการให้บริการถอนเงินเบี้ยยังชีพ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19)8110 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม นายก อบต.ประดู่งาม ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19309 เม.ย. 63
สถานการณ์ COVID 19258 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB