จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
056-713848

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 6,449 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการดำเนินการอย่างทั่วถึง - นำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แชร์  
26 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรณ์ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
15 ส.ค. 63โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งามด้านดนตรีสากล แชร์  
27 ก.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม แชร์  
5 มิ.ย. 63วันสิ่งแวดลอมโลก World Environment Day 5 มิถุนายน 2020 แชร์  
15 พ.ค. 63สถานการณ์ COVID 19 และวาตภัย แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศองค์การส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม แชร์  
21 เม.ย. 63ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ แชร์  
8 เม.ย. 63สถานการณ์ COVID 19 แชร์  
27 มี.ค. 63facebook อบต.ประดู่งาม แชร์  
2 ก.ย. 62นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
4 ส.ค. 62กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความรู้่แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม แชร์  
28 ก.ค. 62กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความรู้่แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะความรู้่แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
26 เม.ย. 62พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แชร์  
24 เม.ย. 62กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
28 มี.ค. 62โครงการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
1 มี.ค. 62กฎหมาย พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 แชร์  
10 ธ.ค. 61รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก แชร์  
12 พ.ย. 61ประชาสัมพันธ์ การจัดการคุณภาพอากาศ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา