เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมใหความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แชร์

        องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้น ในวันที่ 29 ส.ค.2563 ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาชีวิตและทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และเพื่อส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพทางกายและทางใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB