เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการตามช่วงวัยและส่งต่อกรณีพบความผิดปกติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะโภชนาสมวัยให้เด็กวัยก่อนเรียนเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านโภชนาการทั้งครู ผู้ปกครอง และเด็ก และเพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นในกาจมน้ำ ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม และศูนย์เด็กเล็กตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.75MB