เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมสิทธิและสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยสำนักงานปลัด ได้จัดโครงการอบรมสิทธิและสุขภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน รับรู้เรื่องสิทธิ เข้าถึง และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ให้คนพิการและผู้ดูแลพิการในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างถูกต้องส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชนให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมี จ่าสิบเอกนรินทร์ กลิ่นพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางนิระวรรณ ดวงจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวอนุสรา อินทร์โฉม นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลศรีเทพ ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB