เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

แชร์

    ปัจจุบันในสังคมไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่เยาวชนขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามจึงมีโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามขึ้น ในวันที่ 22 ส.ค. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

2. เพื่อให้เยาวชนร่วมกันต่อตานและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอภายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

5. เพื่อส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ทางกายและทางใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB