เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ป้องกันได้ด้วยตนเอง ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ ป้องกันได้ด้วยตนเอง ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันระหว่างผู้สูงอายุเอง และยังส่งผลไปสู่ลูกหลาน ส่งผลให้สุขภาพกาย สุขภาพและจิตที่ดี อยู่กับครอบครัวและใชัชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ณ อาคารสร้างสุขตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB