เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ต้อนรับเปิดเทอมรับมือโควิด-19 "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล"อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตรายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยฯลฯ (พช0023.16/ว861) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ (พช0023.16/ว860) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว858อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี63 (พช0023.16/ว215) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการฯลฯ (พช0023.16/ว216) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
มอบหน้ากากอนามัยผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แจ้งแนวปฏิบัติคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19ฯลฯ (ศธ0294/ว1451) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ระลอก 2อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB