เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แผนใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
คู่มือประชาชนอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 882 เรื่อง คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 892 เรื่อง การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 899 เรื่อง การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 900 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 898 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 897 เรื่อง ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB